Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DUURZAAMHEIDSCENTRUM NEDERLAND

ART.1 BESTELLINGEN

De algemene leveringsvoorwaarden van Duurzaamheidscentrum Nederland zijn van toepassing op alle producten. Duurzaamheidscentrum Nederland biedt haar klanten de mogelijkheid om verschillende artikelen, zoals ondermeer omvormers en zonnepanelen, te bestellen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit het Duurzaamheidscentrum Nederland-assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Duurzaamheidscentrum Nederland. De klant aanvaardt dat deze algemene voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Duurzaamheidscentrum Nederland levert producten van betrouwbare merken en leveranciers die reeds een reputatie hebben in het werkveld  Via de website kan een vrijblijvende offerte op maat worden aangevraagd, eventueel voorzien van een tekening of schets. Daarnaast worden er standaardpakketten aangeboden en kunt u zelf uw systeem samenstellen. Duurzaamheidscentrum Nederland is steeds tot advies bereid en is bereikbaar via de website, zie contactgegevens. Alle goederen zijn op afspraak te bezichtigen in de showroom Bredaseweg 8 Terheijden..

ART.2 BETALINGEN

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Duurzaamheidscentrum Nederlandassortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Duurzaamheidscentrum Nederland. Na de periode van de wettelijke bedenktijd is de bestelling definitief. Alle goederen dienen vooraf te worden betaald. De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen : Bank,contact of overschrijving op onze rekening. Indien u uw bestelling door onze vervoerdienst laat afleveren of als u uw bestelling zelf komt afhalen dan kan u betalen met cash of bankkaart bij aflevering. Na een geslaagde betaling worden alle goederen aan u overhandigd.

ART.3 VERZENDINGEN EN LEVERINGEN

De artikelen worden, na ontvangst van de betaling, thuis bij de klant geleverd of op een gekozen leveringsadres of afgehaald bij Duurzaamheidscentrum Nederland. De prijs van transport is afhankelijk van de grootte van de aankoop en de vervoerder.

Bij levering door Duurzaamheidscentrum Nederlanddient de koper aanwezig te zijn op de plaats van de levering, zodat de goederen kunnen worden nagezien en gecontroleerd. Het risico gaat over bij het in ontvangst nemen van de goederen door de koper. Er dient evenzeer te worden afgetekend voor ontvangst. Onregelmatigheden worden op de leveringsbon vermeld. Duurzaamheidscentrum Nederlandverwijst naar art. 8 i.v.m. de aansprakelijkheid.

Wie de bestelprocedure volgt wordt steeds duidelijk geïnformeerd over de verzendingskost bij elke bestelling, dit zowel voor binnenlandse als buitenlandse zendingen. Verzendingskosten variëren naargelang het gewicht van uw zending. Duurzaamheidscentrum Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product of een laattijdige levering. Duurzaamheidscentrum Nederland streeft ernaar om bestellingen steeds zo snel mogelijk te verzenden en leveren. De vooropgestelde levertijden zijn echter indicatief en zijn nimmer bindend.

Bij zelfplaatsing staat de klant zelf in voor de volledige plaatsing en aansluiting, behoudens andersluidende overeenkomst dit schriftelijk wordt bepaald.

Indien de goederen worden geplaatst door de verkoper, dient de klant zelf in te staan voor de berekening van de hoeveelheid ballast indien het een plat dak betreft. Hiervoor dient ten gespecialiseerd studiebureau te worden gecontacteerd. De kost voor deze berekening is niet inbegrepen in de prijsofferte. Er dient rekening te worden gehouden met tegels in beton afmeting 30/30/5, of platen met afmeting 1000/30/3. De koper dient evenzeer voldoende rubbers te plaatsen. Duurzaamheidscentrum Nederlandis in geen geval verantwoordelijk voor de beschadiging van het dakoppervlak bij de plaatsing indien deze te wijten is aan de eigenschappen van het dak zelf.

ART.4 PRIJZEN EN AANBIEDINGEN

Alle producten die door Duurzaamheidscentrum Nederland aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. Duurzaamheidscentrum Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Alle vermelde prijzen zijn in euro en exclusief verzendkosten. Duurzaamheidscentrum Nederland kan te allen tijde haar prijzen aanpassen. Alle prijzen op de website van www.solarwinkel.be zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

ART.5 PRIVACY

Indien er een bestelling wordt geplaatst bij Duurzaamheidscentrum Nederland, worden de gegevens van de koper opgenomen in het klantenbestand van Duurzaamheidscentrum Nederland. Duurzaamheidscentrum Nederland houdt zich aan de wet van de privacy en zal de gegevens niet verstrekken aan derden. Duurzaamheidscentrum Nederland respecteert de privacy van de koper en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens. Duurzaamheidscentrum Nederland verwijst naar haar privacy beleid dat op de website is terug te vinden.

ART.6 EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Duurzaamheidscentrum Nederland. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf het ogenblik van de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Duurzaamheidscentrum Nederland te wijzen bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. De goederen dienen echter op voorhand te worden betaald en worden pas na integrale betaling geleverd of meegegeven.

ART.7 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Voor vertragingen, niet of niet juist overkomen van bestellingen, bevestigingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel is Duurzaamheidscentrum Nederland niet aansprakelijk.

ART.8 AANSPRAKELIJKHEID

De producten worden met grote zorg gemaakt en gecontroleerd voor verzending. Duurzaamheidscentrum Nederland is nimmer aansprakelijk voor schade die voortkomt uit een onjuist gebruik van een door Duurzaamheidscentrum Nederland geleverd artikel. De totale aansprakelijkheid bedraagt nimmer meer dan de vergoeding die u voor het betreffende artikel heeft betaald. De koper heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Het risico gaat over bij het in ontvangst nemen van de goederen door de koper. Duurzaamheidscentrum Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Duurzaamheidscentrum Nederland verkochte producten. Voor het foutief doorgeven van persoonlijke gegevens door de koper en voor een vertraagde aflevering van de bestelling door onze vervoerders is Duurzaamheidscentrum Nederland niet aansprakelijk.

Producten met coating kunnen onder invloed van UV licht na verloop van tijd verkleuren. Duurzaamheidscentrum Nederland kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke verkleuring van sommige artikelen.

ART.9 OVERMACHT

Duurzaamheidscentrum Nederland is niet aansprakelijk indien haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze leveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Duurzaamheidscentrum Nederland alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Duurzaamheidscentrum Nederland behoudt zich in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Duurzaamheidscentrum Nederland is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Duurzaamheidscentrum Nederland gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Indien Duurzaamheidscentrum Nederland ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk of geheel is nagekomen of deze zal kunnen nakomen zal Duurzaamheidscentrum Nederland de bestelling volgens de gebruikelijke manier afhandelen.

ART.10 KLACHTEN EN RETOURNEREN

Klachten dienen ons schriftelijk en voldoende gemotiveerd gemeld te worden binnen een termijn van 7 kalenderdagen. Duurzaamheidscentrum Nederland houdt zicht het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze termijn niet gerespecteerd wordt.

Duurzaamheidscentrum Nederland zal steeds proberen in goed onderling overleg de klacht op te lossen. Indien de goederen geretourneerd worden, dienen deze in ongeopende toestand, ongebruikt, onbeschadigd, compleet en in originele verpakking verzonden te worden. Indien de artikelen gebruikt, beschadigd of incompleet zijn, zal Duurzaamheidscentrum Nederland niet overgaan tot restitutie van de waarde van het betreffende artikel of slechts een gedeelte van de waarde te restitueren. U dient een kopij van uw factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw rekeningnummer mee te sturen met uw retourzending. De betaalde bedragen worden binnen een termijn van 14 dagen overgemaakt mits vermelding van een correct rekeningnummer en mits alle voorwaarden zoals hierboven beschreven zijn voldaan.

Bij gebrek aan bewijskracht dat de oorzaak van de klacht bij Duurzaamheidscentrum Nederland ligt, zijn de retourkosten steeds ten laste van de koper. Duurzaamheidscentrum Nederland kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

ART.11 EEN VERZONDEN BESTELLING ANNULEREN

U dient te wachten tot het artikel bij u aan komt en dan conform de geldende regels voor "klachten en retourneren" (art. 10) ons het artikel terug te sturen. Duurzaamheidscentrum Nederland betaalt u dan zo snel mogelijk het oorspronkelijke factuurbedrag terug, op voorwaarde dat Duurzaamheidscentrum Nederland verantwoordelijk was voor het leveren van verkeerde of beschadigde artikelen. De termijnen i.v.m. bedenktijd en retourneren dienen te worden gerespecteerd. Bij ontbinding van de overeenkomst gelden de wettelijke bepalingen inzake ontbinding.

ART.12 EEN ARTIKEL TERUGSTUREN (RETOURZENDING)

Stuur het artikel steeds voldoende gefrankeerd terug. Steeds een kopij van de factuur en een begeleidende brief met vermelding van uw rekeningnummer meesturen. Bij voorkeur brengt u de goederen persoonlijk terug. De klant is verantwoordelijk voor de retourzending. Retourzendingen dienen altijd te gebeuren conform de geldende regels voor "klachten en retourneren" (art.10). Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar afzender.

ART.13 BEWIJS

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ART.14 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarbij Duurzaamheidscentrum Nederland partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Van geschillen uit een overeenkomst tussen Duurzaamheidscentrum Nederland en wederpartij, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen de vestigingsplaats van Duurzaamheidscentrum Nederland kennis. Geschillen zullen voorkomen bij de rechtbanken van Nederland. Duurzaamheidscentrum Nederlandheeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen zonder voorafgaande berichtgeving.

WIST JE DAT JE HET OOK DOOR ONS KAN LATEN INSTALLEREN

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF EN ONTVANG EXTRA KORTINGEN
ONTVANG OOK EEN GRATIS CADEAUKAART BIJ AANSCHAF VAN EEN COMPLEET ZONNE-SYSTEEM

 

Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
onze voorwaarden staan getoond op de website onder voorwaarden
SLUITEN